Rozliczanie zagranicznej podróży służbowej

Zatrudniający który wysyła podwładnego w zagraniczną podróż służbową musi pamiętać o wielu kwestiach prawnych. Między innymi, oprócz zwrotu kosztów podróży i diet pracownikowi należy się również wynagrodzenie. Jaka rekompensata pieniężna przysługuje podwładnemu w podróży służbowej? Jaka dieta?

Zagraniczna podróż służbowa, a wynagrodzenia.

W większości przypadków pracownikowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej przysługuje wynagrodzenie za pracę, w tym nadliczbową. Wysokość tego dodatku zależy między innymi od dni i godzin na które przypadła praca nadliczbowa oraz czasu w jaki zatrudniony wykonał powierzone mu zadanie. Oczywistym jest, że w tym przypadku dodatkowym kosztem który pracodawca musi uiścić w stosunku do pracownika jest zwrot kosztów z tyt. odbywanej podróży oraz odpowiedniej wysokości dieta.

Dieta z tyt. podróży zagranicznej.

Zgodnie z polską literą prawa, za każdą dobę podróży pracownikowi przysługuje dieta w pełnej wysokości. W sytuacji w której czas pracy wynosi mniej niż dobę, świadczenie jest niepełne.

  1. Pracownikowi przysługuje 1/3 diety, gdy jego czas pracy nie przekroczył 8 godzin.

  2. W przypadku, gdy zatrudniony wykonuje swoje zadanie przez więcej niż 8 godzin ale mniej niż 12, podwładny ma prawo do połowy diety.

  3. W przypadku czasu pracy równego lub większego 12 godzinom, pracownikowi przysługuje 100% diety.

Dieta przeznaczona na posiłek pracowniczy.

W przypadku gdy zatrudniony ma zapewnione częściowe wyżywienie, przysługuje mu dieta przeznaczona ściśle na posiłki (te których zatrudniający nie zdołał zapewnić pracownikowi).

  1. W przypadku śniadania jest to 15%.

  2. Stawka dla obiadu i kolacji wynosi odpowiednio po 1/3 diety.

W sytuacji w której pracodawca zapewnił pracownikowi bezpłatne, całodzienne wyżywienie, zatrudniony ma prawo do 1/4 diety do wydania na drobne koszty związane z podróżą. W przypadku podróży zagranicznych wysokość diety zależy od państwa do którego pracownik się udaje oraz umowy pracodawcy z konkretną, państwową lub samorządową jednostką sfery budżetowej.

Wynagrodzenie za pracę podczas podróży służbowej.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi, zatrudniającemu odbywającemu podróż służbową oprócz diety i zwrotu kosztów przysługuje specjalne wynagrodzenie. Co do zasady, podróż służbowa nie jest wliczana do czasu pracy. Warto wiedzieć, iż z definicji czas pracy jest pozostawaniem w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Oznacza to pozostawanie przez podwładnego w gotowości do wykonywania obowiązków pracowniczych wynikających z umowy między zatrudniającym a zatrudnionym.

Informacje źródłowe.

W specyficznych sytuacjach warto zasięgnąć informacji u źródła. Podstawą prawną omawianych w artykule zagadnień są: art. 128 § 1, art. 151 § 1, art. 1511 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, § 2, 4–5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *