Kiedy można wnieść skargę na decyzję ITD?

ITD, czyli Inspekcja Transportu Drogowego została powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Najważniejsze zadanie ITD polega na kontrolowaniu i zapewnieniu przestrzegania przepisów, np. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Kiedy można złożyć skargę?

Każdy ma prawo wnieść skargę na decyzję ITD, ale musi być to zgodne z przepisami, a skarga powinna mieć swoje uzasadnienie. Cała procedura składania skargi jest określona w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku – art. 3 § 2 pkt 1, 2 i 3, art. 52 § 1 i § 2, art. 58 § 6, art. 151 i art. 152 (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego można wnieść do sądu administracyjnego w przypadku:

  1. jeśli decyzja została podjęta przez GIDT i niezależnie od tego, czy była to decyzja utrzymująca w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD), stwierdzająca jej nieważność czy też uchylająca ją w całości lub części;
  2. jeśli postanowienie GIDT stwierdza niedopuszczenie odwołania, niezachowanie wyznaczonego terminu jego wniesienia albo zostało odmówione przywrócenie terminu na wniesienie odwołania czy zażalenia.

W związku z tym GIDT jest instancją odwoławczą od decyzji, które podejmuje WIDT. Przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego należy pamiętać, że można to zrobić dopiero wtedy, gdy zostały już wyczerpane wszystkie możliwe środki zaskarżenia, czyli nie przysługuje już nam zażalenie, odwołanie czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Bardzo ważne jest również to, że nie można składać skargi do sądu na decyzję wydaną przez WIDT, a nawet wtedy, gdy zrobimy to równolegle z wniesieniem odwołania do GIDT. Trzeba pamiętać o tym, że należy zachować prawidłową kolejność, a więc najpierw składa się odwołanie do GIDT, a dopiero potem można wnieść ewentualną skargę na decyzję sądu. Jeśli postąpimy inaczej, to sąd oddali nam skargę.

Czy zawsze warto wnosić skargę do sądu?

Nie zawsze opłaca się nam wnosić skargę na decyzję ITD. Najpierw musimy dokładnie przeanalizować naruszenie, które zostało stwierdzone przez ITD, czy jest ono uzasadnione. W związku z tym najlepiej skonsultować się z prawnikiem. Jeśli naruszenie będzie uzasadnione, to nie ma sensu składać skargi do sądu, ponieważ zostanie ona oddalona, a dodatkowo osoba skarżąca zostanie obciążona kosztami postępowania sądowego.

Czasami może zdarzyć się taka sytuacja, że sąd rozpatrzy skargę i uchyli decyzję, odnośnie której składamy skargę. W związku z tym ITD weźmie pod uwagę to, co zostało wskazane przez sąd, ale po kolejnym rozpatrzeniu sprawy może wydać taką samą decyzję, jak ta pierwsza. Osoba skarżąca nic nowego tutaj nie osiągnie, a tylko będzie przedłużone postępowanie.

Kiedy są może odrzucić skargę?

Bardzo częstym błędem jest wnoszenie skargi do sądu na decyzję WITD. Jednak taka skarga zostanie odrzucona nawet wtedy, gdy wniosło się odwołanie do GITD. W związku z tym najpierw trzeba poczekać na decyzję GITD, który rozpatrzy nasze odwołanie i wyda decyzję, ponieważ dopiero na taką decyzję możemy złożyć odwołanie do sądu.

Jeśli potrzebujesz porad prawny skorzystaj z kancelarii prawnej translawyers specjalizującej się w branży transportowej

This article has 1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *