Jakie dokumenty dla kierowców jeżdżących po UE.

Kierowca, który wykonuje przewozy drogowe na terenie krajów członkowskich UE musi posiadać niezbędne dokumenty. Podstawowe z nich to prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC. Ponadto kierowca musi być wyposażony przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz w następujące dokumenty: wypis z licencji lub wypis z zaświadczenia na przewozy własne; jeśli kierowca wykonuje przewozy drogowe osób- regularne lub specjalne regularne- to niezbędne jest odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy; przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych- odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy; przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne- formularz jazdy; oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana; przy wykonywaniu przewozu drogowego międzynarodowego, który polega na okazjonalnym przewozie osób autobusami, które są zarejestrowane w innym państwie niż stała siedziba firmy przewoźnika lub jego stałe miejsce pobytu, niezbędne jest potwierdzenie lub kopia potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT- przewozy okazjonalne oraz inne dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym.

Jeśli przewóz dotyczy rzeczy, kierowca musi posiadać takie dokumenty jak: dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, dokumenty wymagane przy przewozie żywych zwierząt, dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów kierowca powinien posiadać także: kartę opłaty za przejazd po drogach krajowych, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz kartę kierowcy, zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie lub świadectwo kwalifikacji. Zdarza się, że kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia dotyczącego czasu jazdy, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku. Wówczas przez rozpoczęciem przewozu przedsiębiorca wydaje zaświadczenie wskazujące na przyczynę nieposiadania wymaganych wykresówek. Warto pamiętać, że dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy kierowcy przechowywana powinna być przez okres 3 lat i udostępniana na żądanie PIP lub kierowcy; ITD posiada uprawnienia kontroli wyłącznie ostatnich 12 miesięcy rejestracji okresów pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *